Apie Pirtininkų Asociaciją

Mūsų darbai, planai, ir tikslai

Įkurta 2018-aisiais metais, PPA yra profesionalus vienijanti organizacija, besirūpinanti pirtininkų kvalifikacija, profesine etika, pirties paslaugų standartais.

Esame pasiryžę klientams užtikrinti kokybišką pirtį, bei populiarinti lietuviškos pirties tradicijas.

Susisiekite su mumis el. paštu: info(at)pirtininkuasociacija.lt

pirtininku asociacija foto 1

Narių sąrašas

 1. Nidijus Aukštikalnis
 2. Eglė Ciemnolonskytė
 3. Artūras Čėsna
 4. Saulius Davidavičius (Valdybos narys)
 5. Giedrius Gervys (Valdybos narys)
 6. Erikas Glazauskas
 7. Robertas Gruzinskas
 8. Jonas Kariniauskas
 9. Albertas Kašėta
 10. Rimas Kavaliauskas
 11. Rolandas Lukšta (Valdybos narys)
 12. Birutė Masiliauskienė (Prezidentė)
 13. Liuda Medinė
 14. Arvydas Medinis
 15. Darius Narvilas
 16. Aridas Pabedinskas (Valdybos pirmininkas)
 17. Ričardas Rasiukas
 18. Darijus Rimdeika
 19. Audra Staskevičienė
 20. Povilas Vaskinas

Profesionalių pirtininkų asociacijos įstatai

 1. Bendrosios nuostatos
 1. Profesionalių pirtininkų asociacija (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. 
 2. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas. 
 3. Asociacijos pavadinimas – Profesionalių pirtininkų asociacija. Sutrumpintai – PPA. 
 4. Asociacijos finansiniai metai prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną. 
 1. Asociacijos veiklos tikslai, sritys ir rūšys
 1. Asociacijos veiklos tikslai: 
  1. vienyti profesionalius pirtininkus;
  2. savivaldos principu kurti ir per Asociacijos organus tvirtinti asociacijos nariams taikytinus profesinės veiklos ir etikos standartus; 
  3. atstovauti Asociacijos narių interesams valstybės institucijose ir tarptautinėse organizacijose; 
  4. nustatyti pirtininko profesionalo profesinės kvalifikacijos standartus;
  5. sudaryti sąlygas ir galimybes Asociacijos nariams kelti savo kvalifikaciją;
  6. kelti pirtininko profesijos prestižą;
  7. visapusiškai reklamuoti Asociacijos narių veiklą;
  8. teikti pasiūlymus Lietuvos mokykloms, ruošiančioms pirtininkus profesionalus;
  9. dalyvauti darbo grupėse, kurios ruošia teisės aktus, galinčius reglamentuoti pirtininkų profesinę veiklą, jų veiklos licencijavimą ir organizavimą;
  10. kaupti, sisteminti ir viešinti informaciją apie pirties paslaugas, pirties kultūrą bei architektūrą; 
  11. siekti sudaryti kuo palankesnes sąlygas vystyti ir plėtoti pirtininkų ir pirties paslaugų veiklą;
  12. organizuoti ir palaikyti taikomuosius mokslinius tyrimus;  
  13. vykdyti neformaliojo švietimo veiklą; 
  14. kurti ir sisteminti pirtininkų profesinėje veikloje naudojamus terminus, jų apibrėžimus ir standartus;
  15. vykdyti straipsnių, knygų ir kitų leidinių leidybą; 
  16. bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, vykdyti bendrą projektinę veiklą.
 2. Asociacija gali užsiimti bet kokia teisės aktais nedraudžiama veikla. 
 3. Pagrindinės Asociacijos veiklos rūšys yra šios:
  1. pirčių veikla; 
  2. fizinės gerovės užtikrinimo veikla; 
  3. kultūrinio švietimo veikla; 
  4. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla; 
  5. duomenų apdorojimas ir leidybos veikla;
  6. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa; 
  7. neformalus švietimas.
 4. Savo veikloje vadovaudamasi įstatais, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais, siekdama savo tikslų, Asociacija turi šias teises:
  1. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingo turto, jį valdyti ir naudoti norminių teisės aktų bei šių įstatų nustatyta tvarka; 
  2. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus; 
  3. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba; 
  4. samdyti asmenis šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti ar tikslams pasiekti; 
  5. stoti į tarptautines organizacijas ir išstoti iš jų; 
  6. gauti paramą; 
  7. teikti mokamas ir nemokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus, jei galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai to nedraudžia;
  8. įgyvendindama šiuose Įstatuose nustatytus veiklos tikslus ir uždavinius atstovauti Asociacijos nariams Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldos institucijose bei ES valstybėse narėse, svarstant klausimus, susijusius su Asociacijos veikla;
  9. suteikti Asociacijos nariams profesinius vardus.
 1. naRystė asociacijoje, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, turintys pirtininkui profesionalui taikomas kompetencijas ir aktyviai užsiimantys pirtininko amatui būdinga veikla, teikiantys pirties paslaugas bei įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.
 2. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka ir dydis, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
 3. Nauji nariai į Asociaciją priimami valdybos sprendimu, pagal jų raštišką prašymą.
 4. Prašymas pateikiamas Asociacijos prezidentui.
 5. Asmenys, norintys tapti nariais, pateikia nustatytos formos prašymą ir pateikia dokumentus, įrodančius jų profesinę kvalifikaciją bei vykdomą veiklą. Prašymo formą ir reikalingų pateikti dokumentų sąrašą tvirtina valdyba.
 6. Naujo nario kandidatūrai valdyba pritaria paprasta posėdyje dalyvavusių valdybos narių balsų dauguma.
 7. Asmuo tampa Asociacijos nariu valdybai patvirtinus jo kandidatūrą ir per 15 kalendorinių dienų sumokėjęs nustatyto dydžio stojamąjį ir metinį nario mokestį; 
 8. Esant būtinumui papildomai patikrinti kandidato profesinę kvalifikaciją, valdyba gali sudaryti specialią komisiją. Komisijos darbo reglamentą nustato valdyba.
 9. Asociacijos narių sąrašą tvarko valdyba. Narių sąrašas yra laisvai prieinamas kiekvienam Asociacijos nariui.
 10. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas).
 11. Nariai turi teisę išstoti iš Asociacijos, o Asociacija turi teisę pašalinti narius. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
 12. Asociacijos narys gali išstoti iš Asociacijos pateikęs prezidentui prašymą raštu. 
 13. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas prezidento arba valdybos teikimu gali Asociacijos narį pašalinti iš Asociacijos:
  1. jeigu jo veikla ir tikslai nesuderinama su Asociacijos tikslais ar jiems prieštarauja; 
  2. jei nario veikla pažeidžia etikos kodeksą;
  3. jeigu jis nevykdo prisiimtų įsipareigojimų Asociacijai;
  4. jeigu iki nustatytos datos nesumoka kasmetinio nario mokesčio;
  5. jeigu nesilaiko Asociacijos visuotinio narių susirinkimo, valdybos ar Asociacijos prezidento priimtų sprendimų, savo veiksmais ar elgesiu pažeidžia įstatymus, įstatus, kitus teisės aktus;
  6. kitais atvejais, kuriuos visuotinis narių susirinkimas pripažįsta svarbiais.
 14. Asociacijos narių pareigos:
  1. laikytis Asociacijos įstatų;
  2. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose;
  3. laiku mokėti visuotinio narių susirinkimo nustatytą nario mokestį;
  4. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;
  5. pasikeitus gyvenamai vietai, telefono numeriui, elektroniniam paštui, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas raštu informuoti Asociacijos valdybą. 
 15. Asociacijos elektroninėje duomenų saugykloje ir interneto svetainėje turi būti visų narių sąrašas. Nariai duoda Asociacijai sutikimą naudoti ir tvarkyti jų duomenis įstatymų numatyta tvarka.
 16. Asociacija gali turėti rėmėjų. Jais gali tapti bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, nedalyvaujantis Asociacijos veikloje, bet remiantis ją piniginėmis lėšomis, materialiniais ir kitais ištekliais.
  1. Asociacijos rėmėjai netampa jos nariais, negali būti renkami į Asociacijos valdymo organus. 
  2. Asociacijos rėmėjų skaičius neribojamas.

IV. Asociacijos organai

 1. Asociacijos organai yra:
  1. visuotinis narių susirinkimas;
  2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Asociacijos prezidentas (vadovas);
  3. kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba;
  4. revizorius.
 2. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos. 
 3. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia vadovas. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 30 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų 47 punkte nurodyta tvarka. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 30 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu tokį sprendimą raštu patvirtina ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.
 4. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją. Kitais atvejais sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
 5. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti valdyba, prezidentas arba iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 1/3 Asociacijos narių.
 6. Prezidentas renkamas 3 metų kadencijai. Prezidentą renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus visuotinis narių susirinkimas.
 7. Prezidentas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu.
 8. Prezidentas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:
  1. atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;
  2. priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;
  3. parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam narių susirinkimui;
  4. pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
  5. pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, valdybai ir Asociacijos nariams;
  6. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
  7. analizuoja valdybos pasiūlymus; 
  8. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
  9. organizuoja savanoriškus darbus Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;
  10. 32.10.atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.
 9. Valdybą 3 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybą sudaro 5 nariai (įskaitant valdybos pirmininką), kuriais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai.
 10. Renkant valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Valdybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.
 11. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
 12. Valdybos nariams už veiklą valdyboje neatlyginama.
 13. Valdyba:
  1. analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir vadovui;
  2. svarsto valdybos narių, Asociacijos narių ir prezidento keliamus klausimus;
  3. nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina administracijos darbuotojų atlyginimų dydžius;
  4. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
  5. sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylančius klausimus.
 14. Asociacijos nariai turi teisę teikti skundus, paklausimus bei pasiūlymus dėl asociacijos veiklos Asociacijos valdybai ir gauti atsakymus. Terminas, per kurį Valdyba privalo pateikti atsakymą, numatomas valdybos darbo reglamente.
 15. Valdyba posėdžiauja ne rečiau, kaip kartą per ketvirtį.
 16. Valdybos darbo reglamentą tvirtina visuotinis asociacijos narių susirinkimas;
 17. Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ jos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia  Valdybos pirmininko balsas.
 18. Valdybos nariai turi teisę balsuoti naudodamiesi telekomunikacinėmis priemonėmis tiesiogiai nedalyvaujant posėdyje. Valdybos nariai sprendimus gali priimti apklausos būdu raštu, jeigu nė vienas valdybos narys tam neprieštarauja. Valdybos posėdžio protokolą pasirašo valdybos pirmininkas. 

V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 1. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.
 2. Einamiesiems metams skirtų Asociacijos lėšų dydis ir panaudojimas tvirtinamas visuotinio susirinkimo metu.
 3. Prezidentas per 2 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, bet ne daugiau kaip per 4 mėnesius, turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.
 4. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 3 metų laikotarpiui išrinktas revizorius.
 1. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI
 1. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami: VĮ Registrų centro leidžiamame  elektroniniam leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
 2. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.
 3. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina valdyba.
 4. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai tik tuo atveju, jeigu jų pateikimui nereikalingos papildomos išlaidos.
 1. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
 1. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.
 1. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
 1. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
 1. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA
 1. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
 1. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA
 2. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
 3. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.